BRAHMIN

Malavika & Kaushik
Anusha & Ramkumar
Hariganesh & Meenakshi
Sindhu & Karthik
Ramesh & Janane
Arivind & Khushboo
Hemalata & Raghu
Niranjana & Hari Krishnan
Priya & Guhan
Sabarivasan & Neerajha
Sumana & Sameera
Sruthi & Rohit
Michael & Malavika
Archana & Prasanna
Nivi & Santhosh
Pavithra & Micheal
Suvidha & Vishwanath
Chandni & Vikram
Vignesh & Sangeetha
Pavan & Monisha
Vasanth & Krithika