60 / 70 & 80 WEDDING

Dr Lakshmi & Dr Vijayakumar
Ms Aparna Ms Yamuna & Mr Venkar
Mr Balasubramanian & Ms Shankari's
Mr Rajagopal & Ms Madhusri Sethuraman